Henry Mattson, Sr.

United States Navy

WWII Veteran