Whitney, Frank L.

FRANK L. WHITNEY

United States Navy

WWII Veteran