FRANK L. WHITNEY

United States Navy

WWII Veteran