Keith Christiansen

United States Army

WWII Veteran, Korea