HUGO SCHLOE

HUGO SCHLOE

United States Army

WWI Veteran